UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

AV Syd AB är en komplett partner inom ljud- och bildprodukter och ett av de ledande företagen i Sverige inom detta område. Vi har därmed ett stort ansvar att förse våra kunder med bästa möjliga rådgivning avseende installationer och produkter samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.


AV Syd ställer sig bakom FN-initiativet Global Compact* vilket innebär att vi ska verka för att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, arbeta för en bättre miljö och bekämpande av korruption. Principerna i Global Compact utgör grunden i AV SYDS uppförandekod för leverantörer. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners respekterar uppförandekoden och gör sitt yttersta för att uppnå nedanstående krav inom den egna organisationen och i leverantörskedjan.


Uppförandekoden accepteras via AV Syds leverantörsintyg som leverantörer och partners ska fylla i för att bli godkända.


Malmö, 1 september 2018


Mikael Wickström, VD


*Global Compact bygger på ILO:s åtta kärnkonventioner om arbets- och anställningsvillkor (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention (artikel 32) och FN:s konvention mot korruption.

KRAV PÅ LEVERANTÖRER

Regelefterlevnad

Att säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av relevanta legala krav utgör grunden för efterlevnad av uppförandekoden. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska vara uppdaterade om, och följa, tillämpliga inter-nationella förordningar och konventioner samt regional och nationell lagstiftning i de länder där de bedriver affärsverksamhet.


Respekt för mänskliga rättigheter

Leverantörer har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan. Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till kränkningar av mänskliga rättigheter. Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.


Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Arbetstagaren som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas. Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.


Inget barnarbete, slaveri eller tvångsarbete

I enlighet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner får våra leverantörer inte delta i, eller dra nytta av användningen av barnarbete, slaveri eller någon annan form av tvångsarbete.


Ingen diskriminering eller trakasserier

Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, graviditet, religion, socialt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. Inga arbetstagare får utsättas för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning.


Arbetstider och ersättningar

Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo. Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget fall betala mindre än den nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna och eventuell övertid ska ersättas i enlighet med lag och praxis.


Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar

Leverantören förväntas erkänna och respektera sina anställdas rätt till föreningsfrihet och rätt att förhandla kollektivt enligt vad som stadgas i gällande lagar och ILO:s konventioner.


Miljö

Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer.


Antikorruption och affärsetiska krav

AV Syd accepterar inte någon form av korruption. Vi kräver att våra leverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande mutlagstiftning och har noggranna rutiner för bokföring och redovisning. Personal som arbetar med inköp och försäljning bör ha fått utbildning kring förebyggande av korruption. Vi accepterar inte att våra leverantörer erbjuder eller tar emot mutor, eller på annat vis söker utöva någon form av otillbörlig påverkan i sina affärsrelationer.


Konfliktområden

Leverantören måste säkerställa att inga affärer görs som på något vis stödjer krig, konflikter, droghandel eller slavhandel. Detta innefattar även användandet av konfliktmineraler.

LEDNINGSSYSTEM

Riskbedömning, implementerade policyer, processer och rutiner, tydligt kommunicerade roller och ansvar, relevant utbildning och instruktioner, upprättande och utvärdering av mål, tillsammans med fungerande kontrollsystem, ligger till grund för ett framgångsrikt införande av uppförandekoden. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska sträva efter ständiga förbättringar vilket förutsätter att verksamheten drivs med hjälp av ledningssystem och i enlighet med standarder som rör de områden som beskrivs i uppförandekoden.

EFTERLEVNAD OCH KONTROLL

Alla affärsrelationer mellan AV Syd och våra leverantörer måste baseras på ärlighet, tillit och samarbete. Genom att acceptera uppförandekoden förbinder sig leverantören att säkerställa implementering av dessa krav inom den egna verksamheten samt mot sina underleverantörer och partners. Det åligger även leverantören att utvärdera, riskbedöma och kontrollera sin leverantörskedja och att samla in relevant information om leverantörskedjans efterlevnad.

AV Syd förbehåller sig rätten att göra revisioner för att försäkra sig om att uppförandekoden efterlevs. Sådana inspektioner kan även genomföras av en oberoende tredje part. Avvikelser som upptäcks vid revisioner måste åtgärdas så snart som möjligt. Vi uppmuntrar även till samarbete med våra leverantörer och deltar gärna i att hitta konstruktiva lösningar som rör uppförandekoden och andra frågor som rör hållbarhet.

Överträdelser av uppförandekoden kommer att orsaka negativ inverkan på affärsrelationen med AV Syd, inklusive, men inte begränsat till, risken för uppsägning av avtalet.

AVVIKELSER OCH KLAGOMÅL

Leverantören åtar sig att säkerställa att system för att rapportera och hantera avvikelser mot de grundläggande villkoren finns implementerat i den egna verksamheten och i leverantörskedjan. Om det förekommer avvikelser mot denna uppförandekod, uppmanas leverantörens medarbetare att rapportera avvikelserna till AV Syd. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.


UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDARBETARE

AV Syd AB är en komplett partner inom ljud- och bildprodukter och ett av de ledande företagen i Sverige inom detta område. Vi har därmed ett stort ansvar att förse våra kunder med bästa möjliga rådgivning avseende installationer och produkter samtidigt som vi bedriver vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi har sammanfattat våra förväntningar för verksamheten i en uppförandekod som omfattar alla medarbetare på företaget.


Vår uppförandekod bygger på våra kärnvärden; ärlighet, respekt och tillit och är vägledande för hur vi som företag och våra medarbetare förväntas agera i olika situationer. Vi arbetar systematiskt med frågor avseende jämställdhet, arbetsmiljö och miljö och har antagit en gemensam policy inom dessa områden. För att tydliggöra våra förväntningar på våra medarbetare har förevarande uppförandekod tagits fram. Uppförandekoden beskriver de riktlinjer vi alla bör sträva efter att följa och ger oss praktisk vägledning i vårt dagliga arbete och affärsbeslut.

Varje medarbetare ansvarar för att följa uppförandekoden och uppmanas att rapportera eventuella överträdelser till närmsta chef.

Uppförandekoden har antagits av företagets ledning och kommer att ses över årligen för att på så sätt se till att den är anpassad till både omvärldens krav och förväntningar samt utvecklingen av vår egen organisation och affärsverksamhet. Uppförandekoden uppdateras vid behov.


Malmö, 1 september 2018


Mikael Wickström, VD


Våra riktlinjer

Vi strävar efter att vara en konkurrenskraftig, respekterad och betrodd partner inom ljud- och bildprodukter. Kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter ska känna sig trygga i vad AV Syd står för, och veta vad de kan förvänta sig i kontakten med oss.

Vår uppförandekod tydliggör hur vi som företag och våra medarbetare ska agera för att bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vårt miljöarbete utgår från de målsättningar som utarbetats inom ramen för företagets miljöledningssystem. Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med relevanta lagkrav och med minsta möjliga negativa påverkan på miljön för att bidra till en varaktig och hållbar utveckling.

AV Syd ska aktivt motarbeta all form av korruption, inklusive utpressning och bestickning och främja öppenhet och de anställdas medvetenhet i dessa frågor. Våra överenskommelser med kunder och leverantörer, i vårt fall ofta juridisk person, omfattas av sekretess. Bara den som behöver ha tillgång till uppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag ska ta del av sådana uppgifter och de ska hanteras konfidentiellt.

Våra kunder

Inom AV Syd ska vi samverka för att skapa nytta för våra kunder. Vi ska ta oss tid att förstå kundernas önskemål och agera med respekt och förståelse. I kontakter med kunder måste vi alltid vara välinformerade om kundernas situation för att kunna hitta de rätta lösningarna. Alla kunder är viktiga och förtjänar ett gott bemötande, och vi ska alltid göra vårt bästa för att hjälpa våra kunder.

Våra anställda

Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare för alla medarbetare och att erbjuda en attraktiv arbetsplats genomsyrad av våra kärnvärden. Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans. Ingen form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. På AV Syd råder nolltolerans mot all form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, kön eller ålder. Vi jobbar aktivt för likabehandling samt för att öka mångfalden och jämställdheten. Vi arbetar för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi ska sörja för god arbetsmiljö ur fysisk, psykisk och social synvinkel.

Våra samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter

Vi behåller alltid vårt ansvar gentemot kunder och andra intressenter, även då vi lagt ut ett uppdrag på en underleverantör. Vi svarar alltid inför våra kunder och skyller inte på en underleverantör. När vi hanterar uppdragsavtal måste vi därför försäkra oss om att våra partners tar det ansvar som lagar och andra regler kräver.

Upphandling av produkter och tjänster ska ske enligt vår Uppförandekod för leverantörer. AV Syd ställer sig bakom FN-initiativet Global Compact vilket innebär att vi ska främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, arbeta för en bättre miljö och bekämpande av korruption. Principerna i Global Compact utgör grunden i vår uppförandekod för leverantörer. Samma krav som ställs på oss avseende hållbarhetsbedömningar ska vi ställa på våra underleverantörer.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

AV Syd AB is a complete partner for Audiovisual products and one of the leading companies in Sweden in this field. This means we have a great responsibility to provide our customers with the best possible guidance regarding installations and products. Accordingly, we want to ensure that the goods and services purchased are produced under sustainable and responsible conditions.


AV Syd supports the United Nations Global Compact initiative*, which means that we will work to promote respect for human rights, good working conditions, environmental protection and combat corruption. The principles of the Global Compact form the basis of AV Syd’s Supplier Code of Conduct. We expect our suppliers and partners to respect the Code of Conduct and that they, within their own organization and supply chain, do their outmost to attain the requirements stated below.


Suppliers and partners must commit to this Code of Conduct to be approved. The commitment is stated when signing AV Syd’s Supplier Statement.


Malmö, September the 1st 2018


Mikael Wickström, CEO


*The Global Compact is based on ILO core conventions on employment and working conditions (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182), as well as the UN Declaration on Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child, Article 32, and the UN Convention against Corruption.

REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS

Legal compliance

Ensuring awareness of and compliance with relevant legal requirements is the basis for compliance with this Code of Conduct. We expect our suppliers to have updated knowledge of, and comply with, relevant international regulations and conventions as well as regional and national laws in the countries where they operate.


Respect for human rights

Suppliers have a responsibility to respect and promote human rights, within their own business as well as in the supply chain. The supplier shall ensure that it does not, directly or indirectly, contribute to violations of human rights. The supplier is expected to have procedures in place to evaluate the risk of contributing to human right violations through their activities.


Health and safety in the work environment

The employee working in the supplier’s operations should be offered a safe and healthy work environment where preventive measures to minimize damage and health risks should be taken. Employees shall be educated on the possible health risks that the work may entail, including fire safety, hazardous work and first aid. The employer shall, as far as possible, provide relevant protective equipment and ensure that health and safety information is easily accessible at the workplace.


No child labour, slavery or forced labour

In accordance with the International Labour Organization’s (ILO) conventions, our suppliers may not participate in, or benefit from, the use of child labour, slavery or any other form of forced labour.


No discrimination or harassment

The supplier shall promote diversity and equal opportunities in its operations. Discrimination on grounds of ethnicity, gender, pregnancy, religion, social origin, nationality, disability, political opinion or sexual orientation may not occur. No employee may be subjected to hash or inhumane treatment, including sexual harassment or any form of mental or physical punishment.


Working hours and compensation

Wages shall be paid directly to the employee at the agreed time and in full. The supplier shall ensure that living wages are paid to the employees, and may in no case pay less than the nationally/locally stated minimum wage. The weekly working hours may not exceed the legal limits and when overtime work is needed, it shall be adequately paid.


Freedom of association and the right to collective bargaining

The supplier is expected to acknowledge and respect the employees’ right to freedom of association and the right to negotiate collectively as stipulated in pertained laws and ILO conventions.


Environment

Suppliers shall conduct their business with respect to the environment and comply with local and national environmental legislation. Trough routines for identifying, measuring and monitoring its environmental impact, the supplier shall work to continuously improve its environmental performance and minimize resource consumption and emissions. The supplier shall strive towards a life cycle perspective regarding the environmental impact from products and services, and shall set environmental requirements for subcontractors.


Anti-corruption and business ethical requirements

AV Syd does not accept any form of corruption. We require our suppliers to conduct their business in accordance with applicable bribery legislation and to apply thorough accounting procedures. Relevant training for sales and purchasing employees is recommended. We do not accept that our suppliers offer or receive bribes, or in other ways seek to exert any kind of undue influence in their business relations.


Conflict zones

The supplier must ensure that no business is done which in any way supports war, conflict, drug trade or slave trade. This also includes the use of conflict minerals.

MANAGEMENT SYSTEM

Risk assessment, implemented policies, processes and procedures, clearly communicated roles and responsibilities, relevant education and instructions, goal establishment and evaluation, along with effective control systems form the foundation of a successful implementation of the Code of Conduct. We expect our suppliers to strive for continuous improvement, which implies that operations are run using management systems and in accordance with standards relating to the areas described in the Code of Conduct.

COMPLIANCE AND CONTROL

All business relationships between AV Syd and our suppliers must be based on honesty, trust and cooperation. By accepting this Code of Conduct, the supplier undertakes to ensure implementation of these requirements within its own operations as well as for its subcontractors and partners. It is also the suppliers’ responsibility to evaluate, make risk assessments and control its own supply chain and to collect relevant information about the compliance throughout the supply chain.

AV Syd reserve the right to make audits to ensure the compliance with this Code of Conduct. Such audits may also be carried out by an independent third party. Deviations detected during audits must be adjusted as soon as possible. We also wish to cooperate with our suppliers in finding constructive solutions to issues related to sustainable business, whether related specifically to this Code of Conduct or not.

Failure to comply with the requirements stated in this Code of Conduct will adversely affect the business relationship with AV Syd, including but not limited to the risk of termination of the contract.

DEVIATIONS AND COMPLAINTS

The supplier undertakes to ensure that systems for reporting and managing deviations from the conditions described in this Code of Conduct are implemented in their own operations and in the supply chain. In the event of deviations from this Code of Conduct or other similar complaints, the supplier’s employees are encouraged to report the deviations to AV Syd. The information will be treated confidentially.Malmö (huvudkontor)

Pilotgatan 7
212 39 Malmö

Tel: 040 - 19 00 70

Öppettider
vardagar 08.00 - 17.00

Fler kontaktuppgifter »

Stockholm

Skarprättarvägen 7
176 77 Järfälla

Tel: 08 - 19 00 70

Fler kontaktuppgifter »

Göteborg

Marieholmsgatan 42
415 02 Göteborg

Tel: 031 - 19 09 70

Fler kontaktuppgifter »

Anmäl dig till AV Syd:s nyhetsbrev